پیش آزمون نوبت دوم عربی پایه نهم29 اردیبهشت ساعت 19

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.