کادر اداری و اجرایی  
خانم زهرا اسلامي: معاون آموزشي
خانم الهام منفرد: معاون فناوري
خانم مریم عزیزی: معاون اجرایی
خانم نسرين نجفي: معاون پرورشي
خانم طالبی: مشاور و راهنما
خانم عرفانیان: مشاور و راهنما
خانم مصطفوي: مشاور و راهنما