پیش آزمون نوبت دوم علوم پایه نهم 23 اردیبهشت ساعت 16

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.