پیش آزمون نوبت دوم مطالعات پایه نهم 21 اردیبهشت ساعت 16

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.